Rijgeschikt-aptitude

Het Koninklijk besluit van 23.03.1998 betreffende het rijbewijs legt een geneeskundig onderzoek op voor de bestuurders van bepaalde voertuigen.

Veelgestelde vragen:
Waarom een geneeskundig onderzoek?
Wie neemt het geneeskundig onderzoek af?
Wat is een rijgeschiktheidsattest?
Hoe lang is een rijgeschiktheidsattest  geldig?
Hoe wordt het rijgeschiktheidsattest overgenomen op het rijbewijs?
Moeten de voorwaarden op het rijgeschiktheidsattest (en op het rijbewijs) worden opgevolgd?
Wat betekent het einde van de geldigheid van een rijgeschiktheidsattest?
Voor welke bestuurders is het rijgeschiktheidsattest verplicht?
Voor wie is het rijgeschiktheidsattest sinds 15.11.2008 niet meer verplicht?
Wat als ik niet kan betalen met één van de door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw ondersteunde betalingsmiddelen

Antwoorden:
Waarom een geneeskundig onderzoek?
Het onderzoek moet vaststellen of de bestuurder voldoet aan de normen voorgeschreven in bijlage 6
voor de groep 2 (art. 42).

terug naar boven

Wie neemt het geneeskundig onderzoek af?
Het onderzoek wordt afgelegd door een arbeidsgeneesheer.
Wanneer de arbeidsgeneesheer tot de ongeschiktheid van de kandidaat besluit of de beslissing laat
afhangen van voorwaarden of beperkingen kan beroep ingesteld worden volgens de bepalingen
betreffende de beslissingen van de Arbeidsgeneesheer voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor
de arbeidsbescherming (art. 44).
Het onderzoek kan ook afgelegd worden door:
- een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst;
- een geneesheer van het «Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de
l’Emploi», van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, «Arbeitsamt der
Deutschsprachigen Gemeinschaft» of van het «Institut Bruxellois Francophone pour la formation
professionnelle»;
- een geneesheer van de medische dienst van het leger;
- een geneesheer van een psycho-medisch-sociaal centrum;
- een geneesheer van de medische dienst van de federale politie.

terug naar boven

Wat is een rijgeschiktheidsattest?
Het attest dat de geneesheer opstelt is een rijgeschiktheidsattest (bijlage 6).

terug naar boven

Hoe lang is een rijgeschiktheidsattest  geldig?
Het attest is in de regel vijf jaar geldig.
Evenwel kan het attest afgegeven worden voor een kortere geldigheidsduur conform de
minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid (artikel 44 bijlage 6).
Voor personen boven de 70 jaar wordt door onze artsen enkel nog een attest met een
geldigheidsduur van één jaar afgeleverd. Personen boven de 75 jaar verwijzen we naar
een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst.

terug naar boven

Hoe wordt het rijgeschiktheidsattest overgenomen op het rijbewijs?
Met het rijgeschiktheidsattest moet de bestuurder zich wenden tot het gemeentebestuur die een nieuw
rijbewijs zal afleveren (Model Europese Gemeenschappen) waarop de geldigheidsdatum wordt
aangebracht (art. 21, 17, 57 en 58).

terug naar boven

Moeten de voorwaarden op het rijgeschiktheidsattest (en op het rijbewijs) worden opgevolgd?
Op het rijgeschiktheidsattest kan de geneesheer bepaalde voorwaarden opnemen. Het is dus
noodzakelijk dat de bestuurder tijdens het rijden deze voorwaarden opvolgt.

terug naar boven

Wat betekent het einde van de geldigheid van een rijgeschiktheidsattest?
Wanneer de geldigheidsduur is verstreken vervalt eveneens de mogelijkheid om bepaalde voertuigen te
besturen. Het rijden zonder rijgeschiktheidsattest wordt gelijkgesteld met rijden zonder geldig rijbewijs
(art. 30 § 1, 1° van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer).
Voor het verstrijken van de geldigheidsduur dient er dus tijdig een nieuw geneeskundig onderzoek
aangevraagd en uitgevoerd te worden. Wacht in geen geval tot de laatste weken of dagen vóór het
verstrijken van de termijn waarop de verlenging kan gebeuren.

terug naar boven

Voor welke bestuurders is het rijgeschiktheidsattest verplicht?
1) De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E.
2) De houders, van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E of voor een
gelijkwaardige categorie, wanneer ze beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 3, § 1 en zij een
voertuig bestemd voor een van de hierna genoemde vervoersdiensten besturen (art. 43):
1° de diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, respectievelijk
bedoeld in de artikelen 3, 11 en 14 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd
vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar;
2° de taxidiensten bedoeld in artikel 1, § 1 van de wet van 27 december 1974 betreffende de
taxidiensten;
3° de verhuurdiensten met chauffeur bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 1975
betreffende de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
4° (opgeheven)
5° (opgeheven)
6° het vervoer van personen met ambulance, zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 12, van het koninklijk besluit
van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
- Ambulance = een motorvoertuig van categorie M dat bestemd is voor het vervoer van zieken of
gewonden en daartoe een speciale uitrusting heeft. Voertuigen voor dringende medische
hulpverlening speciaal uitgerust om een medische ploeg en hun materiaal op de plaats van een
ongeval te brengen worden eveneens beschouwd als ambulance.
- Categorie M = voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met
tenminste vier wielen.
7° het bezoldigde leerlingenvervoer.
8° de instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht voorgeschreven in art. 15 verstrekken.

terug naar boven

Voor wie is het rijgeschiktheidsattest sinds 15.11.2008 niet meer verplicht?
4° het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in
leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid;
5° het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel.
6° de vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken, rust-, verzorgings- en
hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische
instellingen. Let wel: het vervoer van personen met ambulance, is nog steeds onderworpen (zie hoger).

terug naar boven

Wat als ik niet kan betalen met één van de door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw ondersteunde betalingsmiddelen
In zo een geval verwijzen we u graag door naar MEDEX.
U kan een afspraak maken via hun callcenter op het nummer +32 (0)2 524 97 97

terug naar boven
Status

Even geduld...