Rijgeschikt-aptitude

Akkoordverklaring

1) Algemeen

Alle rechten zijn voorbehouden aan Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw.

De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavorming, de code en de foto’s en illustraties op https://www.rijgeschikt-aptitude.be/ maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw.  Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze rechten, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw.  Het opslaan van informatie van de website https://www.rijgeschikt-aptitude.be/ of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.  
Elke inbreuk op de schending van de rechten zal rechterlijk worden vervolgd.

- Gebruikte afbeeldingen
De gebruikte afbeeldingen op deze websites zijn allemaal afbeeldingen die door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw zelf zijn ontworpen of aangekocht. Tevens zijn alle foto's ook zelf door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw gecreëerd of aangekocht.

- Verwijzing naar pagina´s buiten deze website
Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waar een hyperlink naar wordt aangebracht.

- De volledige transactie verloopt via Secure Socket Layer (SSL) die u garandeert dat geen derden uw aanvraag noch betalingsgegevens kunnen zien.
De website maakt gebruikt van cookies, maar enkel op sessie niveau en gedurende een periode van maximaal 15 minuten.
Indien u gebruik maakt van een openbare computer sluit u dus best uw Webbrowser af na het afwerken van uw aanvraag of wacht u gewoon 15 minuten.

2) De betekenis van het rijgeschiktheidsattest

Het Koninklijk Besluit dd. 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs legt een medisch onderzoek op voor de bestuurders van bepaalde voertuigen.  In het BS van 10.11.2008 is het KB van 31.10.2008 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs verschenen. Klik hier voor het KB. Via deze link kan u nagaan in welke mate u onderworpen bent aan een medisch onderzoek.

3) Gebruiksvoorwaarden

3.1) De Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw laat u toe om via internet een medisch onderzoek aan te vragen en in te plannen.
3.2) De Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw laat u toe om een medisch onderzoek aan te vragen binnen een termijn van 0 tot 30 kalenderdagen.
3.3) Na succesvolle aanvraag, kunt u alle nodige documenten downloaden en afdrukken.
3.4) De Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw stuurt u na succesvolle aanvraag ook nog een samenvattende mail waarin een extra kopie van alle vereiste documenten bijgesloten zitten.
3.5) Het is van uiterst belang dat u de vragenlijst op voorhand correct invult en beide documenten meebrengt bij het medisch onderzoek!
3.6) Een rijgeschiktheidsattest is in de regel 5 jaar geldig. Chauffeurs van 67 jaar of ouder worden verwezen naar een arts van een medisch centrum van Medex. Raadpleeg www.medex.be voor meer info of neem contact op met het call center van Medex op het nummer 02/524 97 97.
3.7) Liantis voert enkel medische onderzoeken uit voor rijgeschiktheidsattesten van groep 2.

4) Verkoop- en betalingsvoorwaarden

4.1) De volledige betaling gebeurt reeds bij inplanning op de website, u dient dus GEEN geld mee te brengen tijdens het medisch onderzoek zelf.
4.2) Betaling gebeurt via onze partner Liantis IT CVBA door het beveiligde internet betalingssysteem van POM.
4.3) Tarieven :
    - Nieuwe afspraak :
        € 205,00 op werkdagen tussen 8 uur en 17 uur
        € 293,00 op zaterdag of na de kantooruren.
    - Verzetten afspraak :
        € 34,00 als de prijzen gelijk zijn of de prijs van de nieuwe afspraak lager is
        € 34,00 + verschil als de prijs van de nieuwe afspraak hoger is
4.4) Het bevestigingsscherm en de bevestigingsmail gelden als betalingsbewijs. U kunt dit opslaan/afdrukken als dusdanig.
4.5) De factuur zal u direct na de uitvoering van het medisch onderzoek opgestuurd worden.
4.6) Verzakingsrecht : conform artikel 80, §4, 2° van de Handelspraktijkenwet dd. 14 juli 1991 kan de consument het verzakingsrecht niet uitoefenen.
4.7) Annulering door de koper : Door de korte termijn tussen aanvraag en levering van de dienst (het medisch onderzoek) is annulering door de koper niet mogelijk.
4.8) Annulering door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw : Indien Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw het medisch onderzoek niet kan laten doorgaan op het geplande ogenblik, zal de koper persoonlijk worden gecontacteerd door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw via het door de koper medegedeelde telefoon/mobiel nummer en zal het reeds betaalde bedrag integraal teruggestort worden. U ontvangt geen factuur voor het geannuleerde onderzoek.

5) Bescherming en respect van de persoonlijke levenssfeer

De website verzamelt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om een medisch onderzoek te kunnen inplannen, uit te voeren en administratief af te handelen. Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw zal onder geen beding verstrekte informatie die via zijn website is verzameld, doorgeven aan derden die niets te maken hebben met het effectief organiseren, uitvoeren of afhandelen van het aangevraagde medisch onderzoek. Alle verzamelde gegevens die door de Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw of haar partner worden bewaard, kunnen door u worden opgevraagd en ter verbetering/wissing opnieuw worden aangeboden na contactname met privacy@liantis.be. Alle gegevensdragers zijn bekend en geregistreerd bij de privacycommissie.

6) Aansprakelijkheid

Gezien de snelle evolutie van de juridische informatie is Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten. Niettemin stelt Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien bepaalde gegevens niet correct zijn, gelieve Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw zo snel mogelijk te verwittigen. Wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw op haar site een koppeling (hyperlink) voorziet.

Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker waardoor hij eventueel niet optimaal gebruik kan maken van de aangeboden dienstverlening. Ze kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden on line dienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik eenzijdig door Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw worden gewijzigd. Gebruikers zullen via de website of e-mail hiervan op de hoogte worden gehouden.

Door op "akkoord" te klikken verklaart de gebruiker zich akkoord met alle hierboven opgesomde voorwaarden.
Status

Even geduld...